ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНЭМЛЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД Е-ҮНЭМЛЭХ СИСТЕМИЙГ НЭВТРҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2020-10-26

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын албаны Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсээс 2020 оны 3 дугаар улирлын WINGS сэтгүүлийн №87 дугаарыг E-Book хэлбэрээр бэлтгэн танилцуулж байна. WINGS сэтгүүлийн дугааруудыг ИНЕГ-ын цахим хуудасны Мэдээлэл хэсэгт сар бүр оруулж байна.

WINGS сэтгүүлийн энэ удаагийн дугаарт:

  • Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны улсын хөтөлбөр;
  • Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд е-Үнэмлэх систем;
  • Мэргэжлийн үнэмлэх олгох шалгалтад шинэ системийг тус тус нэвтрүүлж буй талаарх мэдээллүүдийг оруулсан.

Холбоотой мэдээ